top of page

Over GenderKring vzw

GenderKring vzw is een praat- en zelfhulpgroep voor en door transgender personen en hun omgeving.

Onze missie

GenderKring vzw zet zich in om trans+ personen en hun sociale omgeving te steunen in hun groei naar aanvaarding, zelfontplooiing en gemeenschaps-vorming .

Al te lang mochten gendervariante personen in onze maatschappij niet bestaan, en werden  ze "gecorrigeerd" op soms onmenselijke manieren. 
Nu is het tijd om de omgekeerde beweging te maken, en ontkenning en onderdrukking te transformeren tot aanvaarding en waardering, beginnend bij het individu en uitwaaierend naar de hele maatschappij.

Trans vriendschap
Trans liefde

Onze visie

Bij Genderkring vzw willen wij zelf verantwoordelijk-heid opnemen om te groeien naar inclusie en zelfontplooiing.
Daarom creëren wij safe spaces, workshops waarin je vrij kan onderzoeken wat je daartoe precies nodig hebt. Gesteund door de groep en door deskundige begeleiders, kan je manieren bedenken om dit te bereiken. Tijdens dit proces vinden wij de verbinding met je partner, je gezin en je vriendenkring belangrijk, daarin willen we je graag steunen.

De Verbindende Communicatie van M. Rosenberg is hierbij een krachtig instrument.

Trans & familie
Trans & gelukkig

Onze kernwaarden

Zelfwerkzaamheid

Zelfwerkzaamheid

Wij doen wat wij doen omdat wij het zelf de moeite waard vinden, en niet omdat iemand anders ons zegt dit te doen. Wij zoeken daarbij verbinding met gelijk-gestemden om dingen te realiseren waar we samen in geloven. Op die manier nemen wij verantwoordelijk-heid op voor wat we nodig hebben, handelen wij met betrokkenheid, en genieten we meer van de resultaten.

Veiligheid

Veiligheid

Een coming out of een transitie kunnen een grote kwetsbaarheid meebrengen, zowel bij de trans persoon als bij de mensen in hun omgeving.
Daarom stellen wij alles in het werk om veiligheid te creëren in alle activiteiten van GenderKring vzw. Dit doen wij door nauwgezet te waken over de privacy van de deelnemers, en door een cultuur van respect en zorgzaamheid.

Empowerment

Empowerment

Als mensen vrij uitdrukken wat er in hen leeft en daarbij werkelijk gehoord worden, dan komt er ruimte vrij in hen. Ze krijgen het zelf-vertrouwen en de energie die nodig is om bewuste keuzes te maken. Dit proces van empowerment krijgt alle kansen in de activiteiten van GenderKring. Als iemand dat wenst, dan kan de groep daarbij fungeren als steun of als klankbord.

Verbinding

Verbinding

Verbondenheid ontstaat spontaan tussen mensen die iets gemeenschappe-lijk hebben. Zelfs als we schijnbaar lijnrecht tege-nover elkaar staan, blijft de ander een mens, met gevoelens en behoeften die we zelf ook kennen. In de verbinding met wat er in de ander omgaat, ligt onze mogelijkheid om tot vredevolle oplossingen te komen.

Historiek

Workshop deelnemers

GenderKring vzw werd opgericht door Diane en Lena, levenspartners die in 2020 samen Lena’s transitie van (biologische) man naar vrouw mee maakten. Vanuit deze ervaring besloten zij om zich ten dienste te stellen van anderen in gelijkaardige situaties. Zij beseften hoe belangrijk het is voor de trans+ personen én de mensen rondom hen, om een eerlijke en begripvolle dialoog aan te gaan. In de Verbindende Communicatie van Marshall Rosenberg vonden zij een krachtig hulpmiddel hiertoe, dat zij aanbieden aan de doelgroep via een nieuwe vereniging. Op 21 februari 2023 werd GenderKring vzw boven de doopvont gehouden. 

 

De eerste activiteit die GenderKring organiseerde was de workshop “Groeien en Verbinden” die als vijfdelige reeks gegeven werd in april en mei 2023. Deze werd begeleid door een ervaren trainer in Verbindende Communicatie, Carol Gheeraert, met Lena als co-begeleider. Hieruit groeide de huidige ploeg van enthousiaste vrijwilligers. ​In december 2023 besliste de Vlaamse Overheid om het project Open Genderkring voor 2 jaar te subsidiëren. Dank zij deze steun kan GenderKring maandelijkse praatgroepen aanbieden, naast workshops 'Verbindend Communiceren rond het Transgender thema'.

Wie is wie?

Maak kennis met de mensen die GenderKring vzw doen draaien.

bottom of page